Listas

>>> #Listas
>>> lista = [1, 2, "Alex", 25]
>>> lista
[1, 2, 'Alex', 25]
>>> #Agregar nas datos a la Lista
>>> lista.append(1.67)
>>> lista #Ver actualizado
[1, 2, 'Alex', 25, 1.67]
>>> #Mutable
>>> lista[0] = 10 #Modificar posición 0
>>> lista
[10, 2, 'Alex', 25, 1.67]
>>> lista[1] = 20
>>> lista
[10, 20, 'Alex', 25, 1.67]
>>> #Obtener los datos
>>> lista[0]
10
>>> lista[-1]
1.67
>>> #Slicing
>>> lista[2:]
[25, 1.67]
>>> lista[1:]
['Alex', 25, 1.67]
>>> #Eliminar datos de la lista 
>>> lista.remove(10)
>>> lista
[20, 'Alex', 25, 1.67]
>>> #Operaciones con listas
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [4, 5, 6]
>>> a + b #Suma de Lista
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> a * 3 #Multiplicar Lista
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
>>> c = [a,b]
>>> c
[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
>>> c = a + b
>>> c
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

>>> #Cantidad de datos de la lista
>>> len(lista)
4
>>>